مصاحبه و گفتگو با مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی تامین

در صبح روز شنبه مورخ 1399/3/17 در محل دفتر مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی نگین غرب با آقای نادر آزاده مصاحبه و گفتگویی مبنی بر چشم اندازه ها و اهداف ایشان انجام گرفت که در این گفتگو از ایشان سئوال شد که ...

تاریخ: 1399/03/17     #مصاحبه